Mijn favorieten

Ons beleid inzake het Coronavirus

For English see below

In verband met de uitbraak van het Coronavirus (Covid-19) en de verregaande maatregelen die geadviseerd worden door de overheid wil WK makelaars u graag het volgende onder de aandacht brengen:
WK makelaars is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar en meestal is er ook iemand op kantoor aanwezig. Informeert echter graag vooraf of dat het geval is als u bij ons wilt langskomen.
Bij symptomen of vermoeden dat u besmet bent met het virus vragen we u om uw afspraak te annuleren. Wij zullen dan samen zoeken naar een oplossing om u toch van dienst te kunnen zijn.
Verder volgen wij de adviezen op van het RIVM en verwachten dat ook van u.

Vooralsnog handelen wij als volgt:
 • Iedereen met neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en/of koorts MOET thuis blijven. Wij vragen u om in dit geval uw afspraak tijdig bij ons te annuleren.
 • Wij schudden geen handen, maar verwelkomen u met een glimlach. Wij zullen op gepaste afstand blijven (minimaal 1,5 meter).
 • Indien u een afspraak heeft voor een bezichtiging dan kan deze in overleg gewoon doorgaan. Wij verzoeken u dan om bij u zelf na te gaan hoe serieus uw interesse is. Als uw belangstelling oriënterend is verzoeken wij u de bezichtigingsafspraak af te zeggen.
 • Een bezichtiging vindt plaats met maximaal 2 personen tegelijk en de makelaar. Wij verzoeken u geen kinderen, ouders en/of vrienden mee te nemen.
 • Opvolgende kijkers komen alleen binnen als de voorgaande kijker naar buiten is vertrokken.
 • Woningen en ander objecten worden niet ongezien verkocht.
 • Indien u een afspraak heeft op kantoor kan deze in overleg gewoon doorgaan. Echter opvolgende afspraken komen alleen binnen op kantoor als de voorgaande afspraken zijn vertrokken.
 • Het tekenen van een overeenkomst kan in sommige gevallen op afstand plaatsvinden.
Wij hopen dat door ieders inzet de verspreiding wordt geminimaliseerd en wij u toch zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.
Wilt u meer informatie van ons hebben neem dan gerust contact op: 023-2052143 / info@wkmakelaars.nl

Hartelijke groet,

Team WK makelaars

Our Coronavirus Policy
In connection with the outbreak of the Coronavirus (Covid-19) and the far-reaching measures advised by the government, WK makelaars would like to draw your attention to the following:
WK makelaars can be reached by telephone during office hours and usually there is also someone present at the office. However, please inform in advance whether this is the case if you want to visit us.
If you have symptoms or suspect that you are infected with the virus, we ask you to cancel your appointment. We will then search together for a solution to be of service to you.
We also follow the advice of RIVM and expect that of you too.

For now we act as follows:
 • Anyone with a cold and / or cough and / or sore throat and / or fever MUST stay at home. We ask you in this case to cancel your appointment with us in time.
 • We do not shake hands, but welcome you with a smile. We will remain at an appropriate distance (at least 1.5 meters).
 • If you have an appointment for a viewing, it can continue in consultation. We ask you to check with yourself how serious your interest is. If your interest is orientating, we request that you cancel the viewing appointment.
 • A viewing takes place with a maximum of 2 people at the same time and the broker. We request that you do not bring children, parents and / or friends.
 • Successive viewers only enter if the previous viewer has left.
 • Homes and other objects are not sold unseen.
 • If you have an appointment at the office, it can continue in consultation. However, subsequent appointments only arrive at the office if the previous appointments have left.
 • In some cases, the signing of an agreement can be done remotely.
We hope that through everyone's efforts the spread is minimized and we can still provide you with the best possible service.
If you would like more information from us, please contact us on: 023-2052143 / info@wkmakelaars.nl

Best regards,

Team WK makelaars